Friday, April 24, 2009

Người nổi tiếng

Lu lại mần test tính cách của bạn, kít quả Lu là Hít-ne.Mần test thêm nữa thì nó té ra hình xì-ta-nin. He he, bi giừ xì-ta-nin đi khò đơi.

No comments:

Post a Comment