Wednesday, May 20, 2009

HOA và BÓNGHoa đây bóng đấy, in màu nhớ

Bóng đấy hoa đây, gợi sắc hình
...

he he, chiều nay Lu chụp được tấm ảnh này thấy... hơi nhơ nhớ cái gì đó?!?
nên đã mần cho nó hai câu con cóc lun.

No comments:

Post a Comment