Saturday, July 21, 2012

THỨ BẢY...

Wít-kèn rảnh, Lu lượn đến nhà Charles Krug xem đấu giá đàn guitar một xí. Thử coi đàn làm bằng gỗ soài 50 năm có gì khác biệt ;))

No comments:

Post a Comment