Saturday, April 28, 2012

HOA VÀNG MẤY ĐỘ...


Cây cổ trăm năm trong vườn nho Charles Krug...


Del Dotto, rượu hai thế kỷ...

No comments:

Post a Comment